12/04/2019 16:28
Xem với cỡ chữ

Hội nghị triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam

Ngày 11/4/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Hội nghị do Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; Đảng ủy Cơ quan NHTW, Nhà máy in tiền quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam, các tổ chức tín dụng (TCTD)....
Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 986/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược). Đây là một sự kiện lớn thể hiện tầm nhìn dài hạn và bước đi vững chắc đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng. Chiến lược nêu rõ quan điểm của Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động của các TCTD là huyết mạch của nền kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam... Chiến lược cũng đề ra những mục tiêu cụ thể với các giải pháp và lộ trình thực hiện cho từng giai đoạn.
Theo đó, xuất phát từ việc đánh giá sâu sắc thực trạng của ngành Ngân hàng giai đoạn trước, nhận định cơ hội, thách thức của bối cảnh kinh tế - xã hội trong và ngoài nước trong 10 năm tới cũng như bám sát các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế, mục tiêu tổng quát phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được đề cập theo hai cấp độ, phù hợp với tính chất và chức năng hoạt động về mặt thể chế, đó là: Hiện đại hóa NHNN và phát triển hệ thống các TCTD, với 7 mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu phấn đấu cho các giai đoạn của Chiến lược. Chiến lược cũng chỉ rõ ngành Ngân hàng cần thực hiện đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được phân chia thành 03 giai đoạn 2018-2020; 2021-2025 và 2026-2030.
Để triển khai Chiến lược, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược. Chương trình hành động này là căn cứ cho các đơn vị, Vụ, Cục, TCTD xây dựng các chiến lược phát triển, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình; đồng thời là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược trong mỗi giai đoạn và điều chỉnh các nội dung của Chiến lược trong trường hợp cần thiết để phù hợp với những biến động của ngành Ngân hàng và bối cảnh kinh tế xã hội, đảm bảo Chiến lược có tính khả thi cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và trao đổi về một số nội dung chính sau: Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ trong những năm qua và định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời kỳ của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; Định hướng quản lý của NHNN đối với hoạt động thanh toán trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; Tăng cường hiệu quả, hiệu lực hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng trong bối cảnh Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; Xây dựng, triển khai chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo các định hướng tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; Xây dựng, triển khai chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội theo các định hướng tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030...
Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, đề ra những mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đồng thời là kim chỉ nam cho hoạt động của toàn ngành Ngân hàng, từ hoạt động quản lý của NHNN đến hoạt động kinh doanh của các TCTD.

Hoàng Vũ, theo sbv.gov.vn

Tìm theo ngày :