13/03/2018 16:38
Xem với cỡ chữ

Chi phí đấu thầu phát hành TPCP không quá 1 tỷ đồng/phiên

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Thông tư quy định rõ về chi phí đấu thầu phát hành, đấu thầu mua lại trái phiếu Chính phủ. Theo đó, chi phí đấu thầu phát hành tín phiếu kho bạc tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng 0,01% giá trị danh nghĩa tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu (không áp dụng đối với trường hợp tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Chi phí đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ trả cho Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) bằng 0,025% giá trị danh nghĩa trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức đấu thầu nhưng tối đa không quá 1 tỷ Việt Nam đồng/phiên đấu thầu (bao gồm cả phiên gọi thầu bổ sung nếu có).
Chi phí đấu thầu mua lại trái phiếu Chính phủ trả cho SGDCK bằng 0,0075% giá mua lại trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu nhưng tối đa không quá ba trăm triệu Việt Nam đồng/phiên đấu thầu.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2018.

Hoàng Vũ, theo chinhphu.vn

Tìm theo ngày :