27/12/2017 17:12
Xem với cỡ chữ

Hội nghị học tập quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Ngày 26/12/2017, Tại Hội sở chính VDB, Đảng ủy VDB đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy VDB Đào Ngọc Thắng dự, chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được trực tiếp nghiên cứu các chuyên đề: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới".  
Theo Chương trình học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng; Đảng ủy VDB đã yêu cầu cán bộ chủ chốt tham gia Hội nghị này viết thu hoạch cá nhân đề xuất, kiến nghị về nhận thức và tổ chức thực hiện; mỗi chi bộ tổng hợp nội dung nhận thức, thu hoạch sau Hội nghị đề ra chương trình hành động thực hiện hiệu quả các Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng ./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy VDB

Tìm theo ngày :